SAP520 PA連携 #サイレンアンプ #サイレンカー #sap520 #救急車 #パトライト #パトライト #消防車 #緊急走行

SAP520 PA連携 #サイレンアンプ #サイレンカー #sap520 #救急車 #パトライト #パトライト #消防車 #緊急走行
タイトルSAP520 PA連携 #サイレンアンプ #サイレンカー #sap520 #救急車 #パトライト #パトライト #消防車 #緊急走行
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=ZaP5Zw6nVLM
公開日2024-04-17 21:04:32
再生時間01:01

消防車カテゴリの最新記事